طرح تفضیلی

مجموعه ی ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران، براساس ضوابط و مقررات طرح جامع تهران (بند ششم سند اصلی مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، آذر ماه 1386) تدوین شده و مشتمل بر ضوابط خاص استفاده از اراضی و ساخت  و ساز در هریک از پهنه های شهر تهران و همچنین ضوابط و مقررات عام ساخت و شهرسازی در محدوده شهر تهران است .

مجموعه ضوابط و مقررات طرح تفصیلی، همراه با کلیه نقشه های یکپارچه 2000: 1 این طرح، سند اجرایی و ملاک عمل برای تحقق چشم انداز، اهداف و راهبردها و همچنین تکوین سازمان فضایی طرح جامع، به عنوان الگوی مطلوب توسعه شهر تهران، در افق طرح است. با اجرای طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران و اعمال ضوابط و مقررات آن، موجبات هدایت و کنترل تحولات کالبدی شهر، ساماندهی فضاهای شهری و دستیابی توأمان به حقوق عمومی و خصوصی در سطح شهر با تلفیق مناسب آن در پیشبرد مدیریت توسعه و عمران شهری میسرمی گردد .

سند اولیه ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران براساس بند(3) مصوبه 454 کمیسیون ماه پنج شهر تهران (مورخ 04/09/1387)تهیه و در اسفندماه 1387 ارائه شده است. سند مذکور در سال 1388 در معاونت شهرسازی  و معماری شهرداری تهران و شهرداری مناطق با دقت لازم در جلسات کارشناسی متعدد بررسی گردیده و در مراجع تصمیم سازی نهایی گردید و در راستای اجرای مصوبه شماره 153774/1351/160 مورخ 20/10/1388شورای اسلامی شهر تهران، مبنی بر «الزام شهرداری به ارائه لایحه طرح تفصیلی » سند نهایی طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران را براساس بند سند مصوب طرح راهبری – ساختاری (جامع)شهر تهران و طرح تفصیلی2000: 1 مصوب کمیسیون ماده پنج در اواخر سال 1388 به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نمود .

شورای اسلامی شهر تهران نیز، پس از بررسی در کمیسیون های مربوطه، سرانجام در فروردین ماه 1390، طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران را تأیید و تصویب نمود .از ابتدای سال 1390 نیز، طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران، در کار گروه فنی کمیسیون ماده پنج شهر تهران، تحت بررسی قرار گرفت، که نهایتاً براساس پیشنهادات اعضای کار گروه و سپس اعضای کمیسیون ماده پنج، اصلاحات لازم انجام و سند نهایی طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران و ضوابط و مقررات آن، در اسفند ماه 1390، در کمیسیون ماده پنج شهر تهران به تصویب و در اردیبهشت ماه 1391 نیز به تأیید شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسید . در سال 1393 در روند بررسی مغایرت های طرح تفصیلی با طرح جامع شهر تهران( 1386) از سوی وزارت راه و شهرسازی، بندهایی از ضوابط و مقررات طرح تفصیلی، توسط کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری کشور به عنوان مغایرت احصاء گردید و سپس با بررسی در کمیسیون ماده پنج شهر تهران، نهایتاً در تاریخ 31/6/1393، مورد تصویب قرار گرفت. با ارسال مصوبه کمیسیون ماده پنج در خصوص اصلاح ضوابط و مقررات شورای عالی شهرسازی و معماری کشور در جلسات مورخ 27/07/1393، 05/08/1393و 19/08/1398 ،ضمن تأیید نظر کمیسیون ماده پنج شهر تهران، اصلاح ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر تهران را با لحاظ اصلاحات کمیته فنی شورای عالی به همراه اصلاحات موردی ضوابط مصوب نمود. براساس مصوبه مذکور، ویرایش ضوابط و مقررات طرح تفصیلی در اسفند ماه 1395 به شهرداری تهران ابلاغ گردید؛ اما به واسطه برخی اشکالات، مواردی از آن مجدداً در کمیته فنی شورای عالی، بررسی شده و در جلسه مورخ 30/02/1398 به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسید . علاوه بر مصوبات مذکور؛ در طی سال های اجرای طرح تفصیلی شهر تهران، شهرداری تهران نسبت به تهیه برخی ازطرح های موضوعی یا دستورالعمل های تکلیف شده در طرح های توسعه شهری تهران اقدام نموده که بخشی از آن در کمیسیون ماده پنج شهر تهران بررسی و مورد تصویب قرار گرفته است . بر این اساس؛ با توجه به مصوبات مراجع ذی صلاح، ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر تهران، نیازمند اعمال اصلاحات طبق مصوبات ملاک عمل گردید و کمیسیون ماده پنج شهر تهران نیز خواستار اصلاح و ارائه دفترچه ضوابط و مقررات شده؛ تا ضمن یکپارچگی و شمولیت احکام و ضوابط و مقررات، زمینه اجرای صحیح منویات شهرسازی، تکالیف و رضایت شهروندان فراهم گردد. این سند، دفترچه ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر تهران، مجموعه ای است مشتمل بر ضوابط و مقررات ابلاغی سال 1391 طرح تفصیلی شهر تهران که با اعمال کلیه مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری کشور )مصوبات سال 1393( به همراه مصوبات اخیر (1398)و مصوبات کمیسیون ماده پنج شهر تهران در خصوص طرح های موضوعی و دستورالعمل های موردی نهایی گردیده و جایگزین ضوابط طرح تفصیلی مصوب 1391)می شود .

بدیهی است محدوده های طرح های موضعی (همچون کن، فرحزاد، مسگرآباد و...) تابع ضوابط و مقررات ویژه مصوب محدوده های مذکور، است .