سرپرست کارگاه

سرپرست کارگاه

سرپرست کارگاه ساختمانی در پروژه های عمرانی باید با یک سری از فنون آشنایی داشته و حتی امکان، تخصص نیز داشته باشد، پس باید در فنونی مثل: برقکاری ساختمان، جوشکاری و رانندگی با ماشین آلات آشنایی کافی داشته و در سایر امور نظیر آرماتور بندی و نقشه برداری و کار با انواع دوربین های مخصوص نقشه برداری و ابزار و ادوات عمرانی و تعمیرات آن ها نیز وارد باشد بدین منظور تیم مجرب و متعهد مجری هلدینگ گلستان با به کارگیری تیم های مهندسی توانمند و کارامد اجرای پروژه های کم نظیر ساختمان سازی لوکس و مدرن، احداث مراکز اداری و تجاری، انبوه سازی و ... را به عنوان برگ زرین در کارنامه افتخارات خود دارد .

20 وظیفه‌ی مهم برای سرپرست کارگاه

 1. وظیفه اصلی رئیس کارگاه در پروژه های متوسط به بالا کنترل زمان، هزینه، کیفیت و مدیریت قراردادهاست
 2. پیش بینی و تامین مصالح مورد نیاز پروژه و کنترل میزان مصرف
 3. برآورد هزینه های اجرایی پیش بینی شده ساخت و انطباق آن با هزینه های فعلی
 4. مسئول کنترل کیفیت عملیات اجرایی و مسئول برقراری ایمنی کارگاه
 5. تنظیم برنامه عملیات اجرایی کارگاه بر اساس برنامه زمان بندی با مدیر پروژه
 6. مشارکت در جهت کنترل تعداد جنس خریداری شده و تناسب آن با نیاز پروژه
 7. همکاری با مدریت پروژه برای تهیه طرح تاسیسات کارگاهی، خدمات کارگاه، ایمنی و شناخت
 8. ملاحظات توالی و ترتیب کار اجرایی و پایش اجرای واقعی در مقایسه با اجرای فعلی
 9. کنترل پیشرفت فیزیکی و مالی پروژه و انعکاس موارد متناقض در هر مورد
 10. تعیین صلاحیت پیمانکاران دسته دوم به لحاظ نیروی کار، ساعت کار و تعهدات اجرایی
 11. نظارت بر نحوه عملکرد پیمانکاران دسته دوم درباره خرید ، توزیع و تحویل مصالح
 12. تهیه گزارش روزانه پیشرفت فیزیکی و حجم عملیات انجام شده و ثبت وقایع کارگاهی
 13. مستند سازی و ارائه گزارش توصیفی در خصوص شرایط اقلیمی
 14. تهیه صورت مجلس کارگاهی درباره مصالح وارد شده به کارگاه
 15. تهیه صورت مجلس کارگاهی درباره احجام کار انجام شده و تطابق آن با نقشه ها
 16. اخذ دستور کار برای کارهای خارج از قرارداد
 17. تهیه مستندات درباره موارد مبهم و ناقص نقشه ها و ارائه به کارفرما، با ثبت تاریخ تسلیم، تایید ، تهیه و پیگیری صورت وضعیت های موقت و نحوه وصول آن
 18. انجام جرایم و اعمال هزینه هایی که باید به حساب پیمانکاران دسته دوم لحاظ شود
 19. مسئول حافظت فیزیکی از کارگاه و اموال ۲۰-مدیریت و ارتباط، سرپرست کارگاه باید توانایی انتقال وظایف
 20. فن بیان لازم جهت تفهیم درست و به موقع پرسنل خود و پیمانکاران را داشته باشد.