متره برآورد

متره و برآورد

پس از تأیید نقشه های طراحی فاز دو مشاور، توسط کارفرما، شهرداری و سازمان نظام مهندسی، و ابلاغ آن به مشاور پروسه متره و برآورد آغاز می شود. برآورد اولیه تهیه شده توسط مشاور و تأیید شده توسط کارفرما، در این مرحله ضمیمه اسناد مناقصه پروژه و ملاک پیشنهاد قیمت پیمانکار با اعمال ضریب پیشنهادی پیمان خواهد شد. لازم به ذکر است پایان هر فاز مطالعات و طراحی (صفر،یک و دو)، برآورد اولیه همان فاز به کارفرما ارائه خواهد شد و برآورد فاز دو مشاور همان برآورد ضمیمه اسناد مناقصه می باشد.

درواقع متره و برآورد اولیه پل ارتباطی بین پایان فاز دو و آغاز فاز سه (نظارت عالیه)، درسیستم مشاور می باشد. بدیهی است میزان تسلط مترور به نقشه خوانی و دانش فنی وی، درتنظیم لیست نواقص نقشه و انتقال آن به واحد طراحی نقش بسزایی دارد.

یک مترور حرفه ای با بررسی نقشه های نهایی فاز دو و انطباق آن با چک لیستهای انجام برآورد، می تواند قبل و درحین انجام متره و برآورد کلیه کدهای اجرایی نقشه ها، جداول نازک کاری، انطباق دیتیلهای اجرایی نقشه ها و سکشنها (section) با جداول نازک کاری، مقاطع و برشها را پیگیری و  اقلام ستاره دار را شناسایی و لیست آیتم های اجرای پروژه را تهیه کند. بدیهی است میزان دقت و نظم فکری مترور در این مرحله، اهمیت ویژه ای در انعقاد قرارداد اصولی و مطابق با شرایط فنی پروژه خواهد داشت.

در پروژه های عمرانی و فهرست بهایی اقلامی از کار وجود دارد که ردیف آن در فهرست های منضم به پیمان موجود نمی باشد. این اقلام و ردیفها به صورت ستاره دار در دفترچه برآورد نهایی قابل مشاهده می باشند و با عنوان اقلام ستاره دار شناسایی و تعریف می شوند.

چنانچه اقلام جدیدی بعد از انعقاد قرار داد و درحین عملیات اجرایی پروژه در قالب متمم قرارداد، یا درصد افزایش قرارداد از سوی کارفرما به پیمانکار ابلاغ شود که شرح آن فعالیت در فهرست منضم به پیمان موجود نباشد، این اقلام پس از تایید دستور کار ابلاغی و با تشکیل کمیسیونی با شرکت نمایندگان کارفرما و پیمانکار رسیدگی و ابلاغ شده و به عنوان اقلام قیمت جدید در صورت وضعیت پیمانکار لحاظ می گردد.البته این قیمت جدیدها پس از تأیید به دستگاه مالی کارفرما نیز ابلاغ می شود.