فاز صفر معماری

فاز صفر معماری

طراحی فاز صفر معماری

فاز صفر پروژه یا مرحله شناسایی عبارت است از مرحله ای که به شناسایی و مطالعه پروژه از منظر توجیه اقتصادی، فنی، ضوابط و آیین نامه های مرتبط، شرایط محیطی، استاندارد های شهرداری و به طور کلی به مطالعات و الزامات در زمینه کاری مشخص شده می پردازد.

مهمترین مطالعات و بررسی های لازم در فاز صفر پروژه:

  • معرفی و همچنین کلیاتی حول محور پروژه
  • بررسی وضعیت جغرافیایی منطقه و شرایط اقلیمی
  • تهیه برنامه های فیزیکی اعم از نوع، کاربری و متراژ بنا ها
  • مطالعات مربوط به زمین مانند: خاک شناسی و ژئوتکنیک و شناخت گسل های موجود
  • بررسی منطقه بندی سایت با توجه به عملکرد
  • تهیه نقشه کروکی بازدید منطقه و بنا های موجود

در فاز صفر معماری، پروژه از نظر توجیه فنی و اقتصادی مورد بررسی قرار می گیرد. اطلاعات و شناخت مورد نظر در فاز صفر، در بسیاری از موارد از طریق مذاکرات با کارفرما و آگاه شدن از نیازهای مورد نظر کارفرما به دست می آید.