فاز دو معماری

فاز دو معماری

طراحی فاز دو معماری

به کلیه نقشه های معماری اجرایی، نقشه های فاز دو می گویند. در این نقشه ها باید کلیه جزئیات اجرایی و ابعاد و اندازه ها درج شود، تا یک مهندس مجری بتواند نقشه ساختمان را به راحتی روی زمین پیاده و ساختمان را بنا کند.

نقشه های فاز دو به شرح زیر می باشند:

  1. اطلاعات نقشه
  2. پلان موقعیت
  3. پلان های معماری (شامل پلانهای اندازه گذاری، مبلمان،کفسازی و سقف کاذب)
  4. نما (شمالی ، جنوبی، شرقی ، غربی)
  5. مقطع (طولی و عرضی)
  6. پلان بزرگنمایی فضاها
  7. جدول نازک کاری
  8. تیپ بندی در و پنجره ها
  9. وال سکشن
  10. جزئیات اجرایی

نقشه فاز دو معماری بر اساس مقررات ملی ساختمان و ضوابط سازمان مدیریت برنامه و بودجه تهیه می شود، نقشه های فاز دو تمامی اطلاعات و جزئیات اجرایی را دارا هستند و برای اجرای پروژه ها بکار گرفته میشوند و از این رو دارای اهمیت بیشتری هستند.